สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท9/08/2023
ผู้เข้าชม1316285
แสดงหน้า1706996
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

TN-7 (Top/Rake Type)

เข้าชม 7920 | ตอบ 135
 
TN-7 (Top/Rake Type)
 
 • รหัสสินค้า : TN-7
 • ยี่ห้อ : Tokainetsushori
 • รุ่น : TN-7 FortopandRake
 • TN-7 Carbide-Tipped Circular Saw Blade Automatic Grinding Machine (For Top and Rake)

  Special Features

  1. All tooth set types can be selected on the LCD screen (touch panel type)
  2. Tooth sets are numerically inputted, so combinations of your choice are possible
  3. Numerical setting of the grinding stone inclination angle
  4. Variable tooth feed speed and variable tooth grinding speed
  5. Digital display of blade thickness centering
  6. A buzzer sounds when the grinding operation is complete and all machine functions shut down automatically

  Specifications

  Blade dimensions 152 - 510mm
  152 - 610mm (for clearance)
  Grinding pitch 5 - 80mm
  Tooth feed/grinding speed 5P to 16P (per minute), variable
  Grinding stone inclination angle 0 to 20-degrees
  Grinding stone dimensions Dia. 140mm
  Grinding stone motor output 750w
  Grinding stone RPM 4,500 RPM
  Drive motor output 400w
  Cutting oil motor output 40w
  Installation footprint 575 × 755mm
  Machine dimensions (height × width × depth) 1,840 × 920 × 850mm
  Machine weight 520 kg
   
  1. Because the inclination angle of the diamond wheel is input electronically, there is no shock. (maximum 20°)
  2. Automatic forced circulation of oil to the diamond wheel’s spindle ensures precision over a long period of time.
  3. Digital display of blade thickness centering (5/1000mm)
  4. Since this is a vertical type machine, it suffers less from dust and grime compared to a horizontal type machine. Also, because there is less load with its vertical spindle, it lasts longer.
  5. Variable and independent tooth feed speed and tooth grinding speed
  6. In addition to the 6 basic tooth set patterns, 9 additional, optional, special types can be added 
  7. Each setting is interactive and numerically controllable  
  8. Since this is a vertical type machine, it uses very little space
   

  Normal Tooth Patterns (Maker Programmed)

  << Download PDF>>
 
ความคิดเห็น :
121
อ้างอิง

메이저사이트
Thank you so much for sharing. I've learned a lot by opening up new ideas. That's why I like your blog so much. This blog has a lot of knowledge for me to learn. Come on, it's really great. 메이저사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totowho.com
메이저사이트 [13.250.27.xxx] เมื่อ 1/06/2023 12:45
122
อ้างอิง

donysterling
The Ever-Evolving World of Fashion Watches
 
In today's fast-paced world, fashion plays a significant role in shaping our personal style. From clothing to accessories, every detail matters when it comes to making a fashion statement. One such accessory that has become a timeless fashion staple is the wristwatch. Not only does it serve the practical purpose of telling time, but it also adds a touch of sophistication and elegance to any outfit. In this article, we will explore the latest trends in fashion watches, focusing on the MK Watches sale US, MKors sale UK, and TAG Heuer Watches.
 
Fashion watches have come a long way since their inception. They are no longer just timekeeping devices; they have become iconic fashion pieces that reflect one's personality and style. The MK Watches sale US offers a wide range of stylish timepieces that combine classic designs with modern elements. From the Michael Kors Damenuhr Parker with its 39 mm case size, chronograph movement, and stainless steel bracelet to the Michael Kors RITZ Women's Watch with a 37 mm case size, quartz chronograph movement, and stainless steel strap, these watches exude luxury and sophistication.
 
Similarly, the MKors sale UK features a collection of fashionable watches that cater to diverse tastes. The Michael Kors Women's Watch PYPER, with its 32 mm case size, two-hand movement, and stainless steel strap, offers a sleek and minimalist design suitable for both casual and formal occasions. On the other hand, the Michael Kors Women's Watch Parker, with a 33 mm case size, three-hand movement, and stainless steel strap, presents a perfect blend of elegance and functionality.
 
For those seeking a brand renowned for its precision and craftsmanship, TAG Heuer Watches are the epitome of luxury and style. With their Swiss-made excellence, TAG Heuer watches have adorned the wrists of countless fashion enthusiasts and celebrities worldwide. From sporty chronographs to classic dress watches, TAG Heuer offers a wide selection to suit different preferences and occasions. These watches are a true testament to the brand's commitment to delivering superior timepieces.
 
In conclusion, fashion watches have become an essential accessory that adds flair and sophistication to any outfit. The MK Watches sale US, MKors sale UK, and TAG Heuer Watches exemplify the latest trends in fashion timepieces, catering to the diverse tastes and preferences of fashion-conscious individuals. Whether you opt for the timeless elegance of Michael Kors or the Swiss-made excellence of TAG Heuer, a fashion watch is more than just an accessory; it is a symbol of style and individuality.
 
MK Watches sale US http://www.donysterling.com , MKors sale UKTAG Heuer Watches
 
To explore the featured watches in this article, check out the following links:
 
Michael Kors Damenuhr Parker, 39 mm Gehäusegröße, Chronographenwerk, Edelstahlarmband
Michael Kors RITZ Women's Watch 37 mm Case Size Quartz Chronograph Movement Stainless Steel Strap  Michael Kors Women's Watch PYPER, 32 mm case size, Two Hand movement, Stainless Steel strap
Michael Kors Women's Watch Parker, 33 mm Case Size, Three Hand Movement, Stainless Steel Strap
 
donysterling [216.218.212.xxx] เมื่อ 10/06/2023 14:26
123
อ้างอิง

메이저사이트
When you see my comment one day, I hope you know that I am eager for your reply. I have many ideas that come from your text. If you reply to me one day, I will be very happy and look forward to your sharing. Thank you.메이저사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totochips.com
메이저사이트 [54.179.29.xxx] เมื่อ 24/06/2023 08:01
124
อ้างอิง

먹튀신고
I think it hit the nail on the head. I agree with you very much. It opened my mind. It will help more people answer questions and find a better person. Thank you for your effort. Let's give high five and cheer up. 먹튀신고
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totowho.com
먹튀신고 [13.212.55.xxx] เมื่อ 29/06/2023 09:49
125
อ้างอิง

토토사이트추천
The whole article is fresh and elegant, kind and euphemistic, simple but not conventional, worth borrowing, the content is novel, the structure is reasonable, smooth and coherent, natural accessible.토토사이트추천
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totoghost.com
토토사이트추천 [54.179.31.xxx] เมื่อ 24/07/2023 08:01
126
อ้างอิง

montre replica
ฉันอยากจะขอบคุณที่สละเวลาอ่านบทความที่ยอดเยี่ยมนี้! กรุณาคลิกที่ลิงค์บทความ
montre replica france
rolex submariner 116610
https://www.aaarepliquemontre.com/replique-montre-de-luxe-devoilent-la-montre-chronographe-daviateur-iwc-c-03-collaborative/
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.aaarepliquemontre.com
montre replica [206.190.239.xxx] เมื่อ 26/07/2023 10:35
127
อ้างอิง

메이저사이트
It's really a very literary post.I feel your happiness and positive attitude towards life from your blog. What I want to tell you is that I learned a lot from your excellent writing skills. I will study harder like you. I want to write my opinion based on your writing.메이저사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totowho.com
메이저사이트 [54.254.209.xxx] เมื่อ 30/07/2023 11:59
128
อ้างอิง

메이저사이트
You wrote very cool, and these pieces of information are very good and interesting. I really like this blog. This is a rich theme. It has been very helpful for me to solve some problems. I really like your Writing style. It's unbelievable. Thank you for your posting. I saw the most exciting content on your blog and I really enjoy reading it.메이저사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totovera.com
메이저사이트 [13.212.213.xxx] เมื่อ 6/08/2023 12:44
129
อ้างอิง

토토사이트
This is the post just exactly what I was seeking. A lot of regards for talking about this invaluable tips with superb selection of words. Sensational and also crucial elements gone over in your blog post as usual. 토토사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totoghost.com
토토사이트 [18.140.245.xxx] เมื่อ 17/08/2023 14:11
130
อ้างอิง

검증사이트
The information on your blog is very good. Thank you for taking the time to share it with us.Give me enough knowledge. Thank you for sharing useful materials. Undoubtedly, this article was written by a truly thoughtful writer. I agree with many of the viewpoints put forward by the author. I will come back day after day to get more new updates. 검증사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totovera.com
검증사이트 [54.255.230.xxx] เมื่อ 18/08/2023 13:29
1234567891011121314
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :