สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท19/06/2024
ผู้เข้าชม1916710
แสดงหน้า2393115
ปฎิทิน
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ทังสเตนคาร์ไบด์

อ่าน 609140 | ตอบ 8084
ทังสเตนคาร์ไบด์
       ทังสเตนคาร์ไบด์ (อังกฤษ: tungsten carbide) มีสูตรเคมีคือ WC ในรูปพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นผงสีเทาละเอียด มี 2 โครงสร้างคือแบบหกเหลี่ยม (α-WC) และแบบลูกบาศก์ (β-WC)
 
       ทังสเตนคาร์ไบด์เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนกับคาร์บอนที่อุณหภูมิ 1400–2000 °C[3] หรือให้ความร้อนกับทังสเตนไตรออกไซด์และแกรไฟต์โดยตรงที่ 900 °C หรือในแก๊สไฮโดรเจนที่ 670 °C ตามด้วยการคาร์บิวไรเซชันในแก๊สอาร์กอนที่ 1000 °C[4] หรือใช้วิธีการเคลือบด้วยไอเคมี เช่น
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะคลอไรด์กับไฮโดรเจนและมีเทนที่อุณหภูมิ 670 °C (1,238 °F)
 WCl6 + H2 + CH4 WC + 6 HCl
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์กับไฮโดรเจนและเมทานอลที่อุณหภูมิ 350 °C (662 °F)
                WF6 + 2 H2 + CH3OH → WC + 6 HF + H2O
       ทังสเตนคาร์ไบด์มีจุดหลอมเหลวที่ 2,870 °C (5,200 °F) และจุดเดือดที่ 6,000 °C (10,830 °F) มีความแข็งระดับ 9 ตามมาตราโมสและประมาณ 2600 ตามมาตราวิกเคอส์[5] ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งเกร็งมากกว่าเหล็กกล้าประมาณ 2 เท่า มีค่ามอดุลัสของยังประมาณ 530–700 GPa (77,000–102,000 ksi)[2][6][5][7] โมดูลัสของแรงบีบอัด 630–655 GPa และโมดูลัสของแรงเฉือน 274 GPa[8]
 
ด้วยคุณสมบัติความแข็งและทนความร้อนสูง ทังสเตนคาร์ไบด์จึงใช้ทำเป็นเครื่องมือตัดหรือหัวเจาะ ใช้ทำกระสุนเจาะเกราะ เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับและอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง
 
 1. Kurlov, p. 22
 2. Blau, Peter J. (2003). Wear of Materials. Elsevier. p. 1345. ISBN 978-0-08-044301-0.
 3. Pierson, Hugh O. (1992). Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology, and Applications. William Andrew Inc. ISBN 0-8155-1300-3.
 4. Zhong, Y.; Shaw, L. (2011). 'A study on the synthesis of nanostructured WC–10 wt% Co particles from WO3 , Co3O4 , and graphite'. Journal of Materials Science 46 (19): 6323–6331. Bibcode:2011JMatS..46.6323Z. doi:10.1007/s10853-010-4937-y.
 5. Groover, Mikell P. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. John Wiley & Sons. p. 135. ISBN 978-0-470-46700-8.
 6. Kurlov, p. 3
 7. Cardarelli, François (2008). Materials Handbook: A Concise Desktop Reference. Springer Science & Business Media. pp. 640–. ISBN 978-1-84628-669-8.
 8. Kurlov, pp. 30, 135
 9. Sprince, NL.; Chamberlin, RI.; Hales, CA.; Weber, AL.; Kazemi, H. (1984). 'Respiratory disease in tungsten carbide production workers'. Chest 86 (4): 549–557. PMID 6434250. doi:10.1378/chest.86.4.549.
 10. 12th Report on Carcinogens'. National Toxicology Program. http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12. เรียกข้อมูลเมื่อ 2011-06-24.
ความคิดเห็น :
2640
อ้างอิง

파워볼사이트
i just couldn’t go away your website previous to suggesting that i extraordinarily enjoyed the same old data someone provide to your site visitors? Is gonna be returned regularly to test up on new posts . I’ve been browsing on-line more than 3 hours in recent times, however i in no way determined any interesting article like yours. It's miles pretty price enough for me. In my view, if all web page owners and bloggers made exact content cloth as you in all likelihood did, the net will be a great deal extra beneficial than ever before. This website changed into… how do i say it? Applicable!! Finally i have located some thing which helped me. Thank you lots!

파워볼사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.totocri.com/powerball-site/
파워볼사이트 [182.182.63.xxx] เมื่อ 10/10/2022 15:35
2641
อ้างอิง

토토커뮤니티
thank you, biomiracle merchandise plays a main role and it isn't always best for the splendor purpose however it also works to maintain us healthy. Our products will shield your pores and skin from pimples, wrinkles, darkcircles and tightens your pores and skin with none irritation. Thrilling topic for a weblog. I've been looking the net for amusing and came upon your internet site. Splendid publish. I'm satisfied to discover your prominent manner of writing the publish. 토토커뮤니티

 
토토커뮤니티 [182.182.116.xxx] เมื่อ 10/10/2022 16:56
2642
อ้างอิง

토토사이트
this is a splendid post i visible due to provide it. It is in reality what i expected to see believe in destiny you may preserve in sharing this type of thoughts boggling submit .토토사이트

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totohighkr.com/
토토사이트 [182.182.83.xxx] เมื่อ 10/10/2022 18:30
2643
อ้างอิง

우리카지노주소
'this is my first time i go to proper right here and i discovered so many thrilling stuff on your weblog in particular it is talk, thanks. This article offers the light in which we will observe the truth. I'm satisfied to discover this put up very
우리카지노주소
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://astrolabetv.com/
우리카지노주소 [182.182.83.xxx] เมื่อ 10/10/2022 18:35
2644
อ้างอิง

안전놀이터목록
i latterly came throughout your article and have been reading alongside. I want to specific my admiration of your writing ability and potential to make readers study from the start to the quit. I would love to study more recent posts and to percentage my mind with you. Most suitable the human race messages paintings to expose your and gift extraordinary hazard with unique couple. Beginer seem machine in advance of raucous people will maximum probably constantly be aware most of the golden fee off presentation. Sure i am definitely agreed with this text and i just need say that this text may be very exceptional and really informative article. I can make certain to be reading your weblog greater. You made an awesome point but i can not assist but surprise, what about the opposite facet? !!!!!! Thank
you
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totositestar.com/
안전놀이터목록 [182.182.83.xxx] เมื่อ 10/10/2022 19:21
2645
อ้างอิง

how to make weed tea
http://cannabismo.org/make-weed-tea/
Thanks for sharing this informative and useful blog site. Keep up the good work!
how to make weed tea
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://cannabismo.org/make-weed-tea/
how to make weed tea [112.198.74.xxx] เมื่อ 10/10/2022 19:21
2646
อ้างอิง

먹튀검증
i recently came across your blog and have been reading alongside. I discovered your website through google even as looking for a related topic, your website got here up, it appears first rate. I've bookmarked it. Super info! I lately got here throughout your weblog and had been studying along. I especially respect content material that has to do with splendor and fitness, so it’s of unique hobby to me to see what you've got right here. Thanks for sharing this informative submit with us, maintain sharing it in destiny additionally. There. I found your weblog the usage of msn. This is a virtually well written article. L ensure to bookmark it and go back to read extra of your useful data. Thank you for the submit. Properly publish. I study some thing absolutely new and staggering on web sites. I found this type of giant of fascinating stuff with reference to your blog mainly its dialogue. Please live us up to date like this. Thank you for sharing. I cherished as a whole lot as you'll obtain finished proper here. The cartoon is tasteful, your authored situation count number stylish. Truely, this article is truely one of the very high-quality inside the history of articles. I'm a antique ’article’ collector and that i every now and then study a few new articles if i locate them thrilling. And i discovered this one pretty captivating and it need to pass into my collection. Very good work! A first rate internet site with thrilling and precise fabric what else would you want. Really impressed! The whole lot may be very open and really clean rationalization of issues. It consists of truly statistics. Your website is very precious. Thanks for sharing. You completed some of first-rate points there. I did a search on the problem and determined almost anybody could have the identical opinion along with your blog. First you purchased a extraordinary blog . I may be interested in greater comparable subjects. I see you bought simply very beneficial topics, i can be usually checking your blog thank you. This publish is good enough to make someone recognize this exceptional element, and that i’m certain everybody will admire this interesting things. I ought to admit that your post is surely exciting. I've spent a whole lot of my spare time reading your content material. Thanks lots! First-rate recommendations and really easy to understand. This will truely be very useful for me when i am getting a danger to begin my blog first you obtain a exceptional weblog . I can be interested in more comparable topics. I see you purchased surely very useful topics, i will be always checking your blog thanks. First rate attempt to make this blog more incredible and appealing. Very thrilling blog. Alot of blogs i see these days do not sincerely offer anything that i'm interested by, however i'm most definately interested by this one. Just thought that i would submit and can help you recognise. Very interesting blog. Alot of blogs i see nowadays do not certainly provide whatever that i'm interested in, but i'm maximum definately inquisitive about this one. Just thought that i might put up and assist you to realize. Thank you for sharing this top notch and thrilling content material. You have got shared some thing which i in no way have seen anywhere. I examine an excessive amount of out of your content. Hold sharing like that i loved it. Again thank you lots. Very first-rate!!! Once i seek for this i found this internet site at the pinnacle of all blogs in seek engine. Thank you for sharing such a nice questioning, put up is good, thats why i have study it absolutely

먹튀검증
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://meogtwipass.com/
먹튀검증 [182.182.83.xxx] เมื่อ 10/10/2022 19:26
2647
อ้างอิง

토토사이트
exceptional data! I recently came across your weblog and were analyzing alongside. you made such an exciting piece to read, giving each subject enlightenment for us to benefit understanding. Thank you for sharing the such records with us to study this.. That is virtually interesting. It is exceptionally information and instead subjective. Thank you for taking the time to publish this information. I absolutely took satisfaction in analyzing this post, big follower. Keep up the 토토사이트

 
토토사이트 [182.182.55.xxx] เมื่อ 10/10/2022 19:33
2648
อ้างอิง

먹튀검증방법
After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site. Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review. but I can see your viewpoint. Your blog is too much amazing. I have found with ease what I was looking. Moreover, the content quality is awesome. Thanks for the nudge! Thank you :), for all the effort put forth by all who have worked hard to make this possible.
the
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://meogtwitest.com/
먹튀검증방법 [182.182.83.xxx] เมื่อ 10/10/2022 20:46
2649
อ้างอิง

토토사이트
Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this prior to. So nice to find somebody with original thoughts on this subject. realy appreciate beginning this up. this excellent website are some things that is required on-line, an individual after a little originality. helpful job for bringing new things towards web! Thanks for sharing the blog it's very useful and informative. You also explained the topic very well. For any requirement of Coursework Help in Canada, you can connect with LiveWebTutors and find the best solutions to submit your assignment with premium writing quality. Thanks for sharing the blog it's very useful and informative. You also explained the topic very well. 토토사이트

 
토토사이트 [182.182.89.xxx] เมื่อ 10/10/2022 21:37

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :