สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท19/06/2024
ผู้เข้าชม1916511
แสดงหน้า2392910
ปฎิทิน
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ทังสเตนคาร์ไบด์

อ่าน 608985 | ตอบ 8084
ทังสเตนคาร์ไบด์
       ทังสเตนคาร์ไบด์ (อังกฤษ: tungsten carbide) มีสูตรเคมีคือ WC ในรูปพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นผงสีเทาละเอียด มี 2 โครงสร้างคือแบบหกเหลี่ยม (α-WC) และแบบลูกบาศก์ (β-WC)
 
       ทังสเตนคาร์ไบด์เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนกับคาร์บอนที่อุณหภูมิ 1400–2000 °C[3] หรือให้ความร้อนกับทังสเตนไตรออกไซด์และแกรไฟต์โดยตรงที่ 900 °C หรือในแก๊สไฮโดรเจนที่ 670 °C ตามด้วยการคาร์บิวไรเซชันในแก๊สอาร์กอนที่ 1000 °C[4] หรือใช้วิธีการเคลือบด้วยไอเคมี เช่น
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะคลอไรด์กับไฮโดรเจนและมีเทนที่อุณหภูมิ 670 °C (1,238 °F)
 WCl6 + H2 + CH4 WC + 6 HCl
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์กับไฮโดรเจนและเมทานอลที่อุณหภูมิ 350 °C (662 °F)
                WF6 + 2 H2 + CH3OH → WC + 6 HF + H2O
       ทังสเตนคาร์ไบด์มีจุดหลอมเหลวที่ 2,870 °C (5,200 °F) และจุดเดือดที่ 6,000 °C (10,830 °F) มีความแข็งระดับ 9 ตามมาตราโมสและประมาณ 2600 ตามมาตราวิกเคอส์[5] ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งเกร็งมากกว่าเหล็กกล้าประมาณ 2 เท่า มีค่ามอดุลัสของยังประมาณ 530–700 GPa (77,000–102,000 ksi)[2][6][5][7] โมดูลัสของแรงบีบอัด 630–655 GPa และโมดูลัสของแรงเฉือน 274 GPa[8]
 
ด้วยคุณสมบัติความแข็งและทนความร้อนสูง ทังสเตนคาร์ไบด์จึงใช้ทำเป็นเครื่องมือตัดหรือหัวเจาะ ใช้ทำกระสุนเจาะเกราะ เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับและอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง
 
 1. Kurlov, p. 22
 2. Blau, Peter J. (2003). Wear of Materials. Elsevier. p. 1345. ISBN 978-0-08-044301-0.
 3. Pierson, Hugh O. (1992). Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology, and Applications. William Andrew Inc. ISBN 0-8155-1300-3.
 4. Zhong, Y.; Shaw, L. (2011). 'A study on the synthesis of nanostructured WC–10 wt% Co particles from WO3 , Co3O4 , and graphite'. Journal of Materials Science 46 (19): 6323–6331. Bibcode:2011JMatS..46.6323Z. doi:10.1007/s10853-010-4937-y.
 5. Groover, Mikell P. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. John Wiley & Sons. p. 135. ISBN 978-0-470-46700-8.
 6. Kurlov, p. 3
 7. Cardarelli, François (2008). Materials Handbook: A Concise Desktop Reference. Springer Science & Business Media. pp. 640–. ISBN 978-1-84628-669-8.
 8. Kurlov, pp. 30, 135
 9. Sprince, NL.; Chamberlin, RI.; Hales, CA.; Weber, AL.; Kazemi, H. (1984). 'Respiratory disease in tungsten carbide production workers'. Chest 86 (4): 549–557. PMID 6434250. doi:10.1378/chest.86.4.549.
 10. 12th Report on Carcinogens'. National Toxicology Program. http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12. เรียกข้อมูลเมื่อ 2011-06-24.
ความคิดเห็น :
6178
อ้างอิง

india myheavenmodels

In recent years, the world of escort services in India has seen a significant transformation. While traditional agencies have long been the go-to option for those seeking companionship, there is a growing trend towards independent Indian escorts. This shift is driven by various factors, including changing social attitudes, advancements in technology, and a desire for more personalized and discreet experiences. In this article, we will explore the reasons behind the rise of independent Indian escorts and the impact it has on the industry.

Changing Social Attitudes

One of the primary drivers behind the growth of independent Indian escorts is the changing social attitudes towards relationships, intimacy, and companionship. India, like many other countries, has witnessed a shift towards a more liberal and open-minded society. People are increasingly recognizing that seeking companionship, even for short periods, is a personal choice that should be respected.

As society becomes more accepting of diverse lifestyles and preferences, individuals are feeling more comfortable expressing their desires and seeking the companionship they desire. This newfound openness has created a conducive environment for independent escorts to thrive.

Advancements in Technology

The digital age has revolutionized the way people connect and seek services, and the escort industry is no exception. Independent Indian escorts are leveraging technology, particularly the internet and social media platforms, to market themselves and connect with potential clients. Escorts can maintain their own websites, profiles on social media, and even use dedicated escort directories to reach a broader audience.

The ease of communication and booking through online platforms has made it more convenient for clients to find and engage with independent escorts. This accessibility has contributed to the increasing popularity of independent escorts in India.

Personalized Experiences

Independent Indian escorts often offer more personalized and tailored experiences compared to traditional agencies. Clients can communicate directly with the escorts, discussing their preferences, desires, and expectations before the encounter. This level of communication allows for a more customized experience, enhancing client satisfaction.

Furthermore, independent escorts have the flexibility to offer a wider range of services and cater to specific niche markets. This adaptability allows them to attract a diverse clientele and cater to various tastes and preferences.

Discretion and Privacy

Privacy is a significant concern for many clients seeking escort services. Independent escorts often prioritize discretion, ensuring that clients' identities and personal information are kept confidential. This commitment to privacy is especially appealing to individuals who value anonymity and discretion in their interactions.

Conclusion

The rise of independent Indian escorts reflects a broader shift in societal attitudes, technological advancements, and a desire for more personalized and discreet experiences. As this trend continues to grow, it is essential to emphasize the importance of safety, consent, and ethical practices within the escort industry. Independent escorts and their clients should prioritize open communication, respect, and consent to ensure mutually satisfying and safe experiences.

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://myheavenmodels.com/
india myheavenmodels [49.204.161.xxx] เมื่อ 12/09/2023 13:25
6179
อ้างอิง

india myheavenmodels

In recent years, the world of escort services in India has witnessed a significant transformation. The emergence and proliferation of independent Indian escorts have become a growing trend in the industry. This shift is driven by various factors, including evolving social attitudes, technological advancements, and the desire for more personalized and discreet companionship experiences. In this article, we'll delve into the reasons behind the rise of independent Indian escorts and their impact on the escort industry.

 1. Changing Social Attitudes

  One of the primary drivers behind the surge in independent Indian escorts is the evolving social landscape in India. The country is moving toward greater acceptance of diverse lifestyles and choices, including those related to companionship. People are increasingly recognizing that seeking companionship, even for shorter periods, is a personal decision that should be respected without judgment.

  This shift in societal norms has created a more permissive environment where individuals feel increasingly comfortable expressing their desires and seeking companionship services. As a result, independent Indian escorts are finding a growing clientele that appreciates their services.

 2. Advancements in Technology

  The digital era has revolutionized how people connect with each other and seek services, and the escort industry is no exception. Independent Indian escorts have harnessed the power of technology, particularly the internet and social media, to market their services effectively and connect with potential clients.

  By maintaining their own websites, social media profiles, and listings on escort directories, independent escorts can reach a broader audience. The ease of communication and booking through online platforms has made it more convenient for clients to discover and engage with independent escorts, contributing significantly to their rise in popularity.

 3. Personalized Experiences

  Independent Indian escorts often distinguish themselves by offering highly personalized and tailored experiences. Clients can engage in direct communication with escorts to discuss their preferences, desires, and expectations before arranging an encounter. This level of communication allows for a more customized experience, ultimately enhancing client satisfaction.

  Furthermore, independent escorts have the flexibility to provide a wide range of services and cater to specific niche markets. Their adaptability enables them to attract a diverse clientele and cater to various tastes and preferences, creating a niche within the escort industry.

 4. Discretion and Privacy

  Privacy is a paramount concern for many clients seeking escort services. Independent Indian escorts prioritize discretion, ensuring that clients' identities and personal information remain confidential. This commitment to privacy is especially appealing to individuals who value anonymity and discretion in their interactions.

Indian escort
India escorts
escorts in India
escorts India
Indian escort service
escort India
escort in India
escort service in India
independent escort in India
escort service India
independent escorts in India
India escorts service
independent Indian escorts
India escort services
Indian escorts agency
Indian female escorts
Indian high profile escorts
Indian independent escort
Indian independent escorts
best escort in India
best escort service in India
escort services India
escort services in India
escorts service in India
female escorts in India
independent escorts India
Indian Call Girls

Call Girls in India
 

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://myheavenmodels.com/
india myheavenmodels [49.204.161.xxx] เมื่อ 12/09/2023 13:30
6180
อ้างอิง

nova
خدمة  صيانة غسالات  
   صيانة غسالات    
 صيانة غسالات و ثلاجات منزلية
 صيانة منزلية
 صيانة بمصر
مركزالصيانة الرسمي
 صيانة غسالات اطباق  بمصر
 صيانة توشيبا غسالات ثلاجات  
 صيانة شارب غسالات ثلاجات
 صيانة ال جي غسالات ثلاجات
 
 
–  صيانة دايو ثلاجات  –  صيانة توشيبا ثلاجات  –   صيانة توشيبا ثلاجات    –  صيانة سامسونج ثلاجات –– صيانة  كريازي ثلاجات – صيانة كريازي ثلاجات   –  صيانة شارب ثلاجات –  صيانة شارب ثلاجات ––  صيانة وايت ويل ثلاجات –  صيانة وايت ويل ثلاجات    صيانة بيكو ثلاجات   -  صيانة ال جي غسالات  صيانة ال جي غسالات –  صيانة يونيفرسال غسالات ثلاجات – – صيانة زانوسي ثلاجات   –  صيانة  تورنيدو ثلاجات  –  صيانة  وستنجهاوس لغسالات –  صيانة هيتاشي –  صيانة وايت بوينت ثلاجات –  صيانة اندست ثلاجات –  صيانة اريستون ثلاجات–  صيانة ويرلبول ثلاجات–  صيانة كلفينيتور ثلاجات – صيانة فريجيدير ثلاجات –  صيانة بوش ثلاجات–  صيانة هوفر ثلاجات––  صيانة يونيون اير – ––  صيانة ترين –  صيانة كارير –  صيانة تكييفات باور  –  صيانة وايت بوينت ثلاجات –  صيانة فريش –  صيانة  تورنيدو ثلاجات –––  صيانة هيتاشى ثلاجات –  صيانة  سميج ثلاجات –  صيانة اندست ثلاجات –   صيانة توشيبا ثلاجات  - صيانة كريازي ثلاجات
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://toshibae.com
nova [197.49.67.xxx] เมื่อ 12/09/2023 14:33
6181
อ้างอิง

Berry
купить дом готовый из бруса
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://exp2000.ru
Berry [38.152.199.xxx] เมื่อ 12/09/2023 14:38
6182
อ้างอิง

Street Girls
 
Street Girls [106.202.83.xxx] เมื่อ 12/09/2023 14:44
6183
อ้างอิง

web
  Extremely instructive post ! There is a great deal of data here that can enable any business to begin with a fruitful interpersonal interaction campaign ! GBWhatsApp
 
web [137.59.221.xxx] เมื่อ 12/09/2023 15:05
6184
อ้างอิง

sdc

Mystic Monk Coffee Scandal in the past few years, there have been many cases of coffee companies allegedly tampering with the quality of their coffee. One such case is the 'mystic monk' scandal.

 
 
sdc [223.123.8.xxx] เมื่อ 12/09/2023 17:18
6185
อ้างอิง

MyHeavenModelsLucknow


Lucknow Escort Services the city of Nawabs, is not just famous for its rich history, culture, and culinary delights but is also home to a growing trend in the world of companionship services - independent escorts. In this article, we will take a closer look at the Lucknow independent escort scene, highlighting the beauty, independence, and allure of the escorts who are transforming the city's intimate experiences.

The Rise of Independent Escorts in Lucknow

Lucknow Escorts are the days when seeking companionship was confined to traditional agencies. Today, Lucknow boasts a thriving community of independent escorts who are rewriting the rules of the game. These independent escorts are women who have chosen to offer their companionship services on their terms, providing a unique and personalized experience to their clients.

The Beauty of Lucknow's Independent Escorts

Lucknow's independent escorts come from diverse backgrounds, bringing their own unique charm and beauty to the table. From the girl-next-door type to the sophisticated and elegant, there is a wide range of independent escorts available to cater to various tastes and preferences.

What sets these escorts apart is not just their physical beauty but also their inner charisma and the ability to connect with clients on a deeper level. Many clients seek more than just physical intimacy; they desire a meaningful connection and companionship, which Lucknow's independent escorts excel at providing.

The Independence Factor

Independence is a key element that defines Lucknow's independent escorts. Unlike traditional agency-based models, independent escorts have the freedom to manage their schedules, set their rates, and choose the services they offer. This independence allows them to provide a more personalized and authentic experience to their clients.

Moreover, independent escorts often prioritize privacy and discretion. They understand the importance of maintaining their clients' confidentiality and go to great lengths to ensure that their encounters are kept private and secure.

 

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://myheavenmodels.com/blog/lucknow-escorts-service/
MyHeavenModelsLucknow [49.204.161.xxx] เมื่อ 12/09/2023 19:33
6186
อ้างอิง

เว็บสล็อต
pg slot ทำเกมออกมาใหม่แทบทุกสัปดาห์ ทุกชั่วโมงของเงินรางวัล nagaslot
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://megagame168.com/
เว็บสล็อต [110.164.140.xxx] เมื่อ 12/09/2023 20:08
6187
อ้างอิง

เว็บสล็อต
อัพเดทเกมสล็อตใหม่ล่าสุดค่าย game slot อยู่เสมอ เพื่อรอให้ผู้ใช้งานเข้ามาเล่นกันอย่างสนุกสนาน https://www.tgabet88.com/
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://megagame168.com/
เว็บสล็อต [110.164.140.xxx] เมื่อ 12/09/2023 20:08

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :